Aktuelles


1. -2. April 2017
- Dualaktivierung/Equikinetic -Kurs mit Andrea Eschbach weiter

1. -2. April 2017 - Bodenarbeit mit dem Leitseil - Kurs mit Markus Eschbach weiter

1.-2. April 2017 - Königstraining - Kurs mit Marcel Eschbach weiter